Julian Palacz

Julian Palacz ⋅ Beacon Frequency (1)Julian Palacz ⋅ Beacon Frequency (2)Julian Palacz ⋅ Beacon Frequency (3)

Beacon Frequency

3 monitor panels, generative video, aluminum ⋅ 2015